,,ZJAWISKO PRZEMOCY FIZYCZNEJ,PSYCHICZNEJ,SEKSUALNEJ,EKONOMICZNEJ I CYBERPRZEMOC"
Dodane przez zbigniew dnia Kwiecie� 27 2024 19:12:52
Do zajęcie się tym bardzo poważnym tematem, jeszcze większym problemem społecznym, który dotyka naszych najbliższych, zainspirowała mnie opracowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białaczowie ankieta ,,Diagnoza zjawiska przemocy domowej na terenie gminy Białaczów" Autorzy ankiety zwracają się do mieszkańców naszej gminy o anonimowe( bez podania imienia i nazwiska) wypełnienie jej, poprzez udzielenie odpowiedzi na postawione tam 8 pytań. (link do ankiety na końcu artykułu). Zamiar zajęcia się zagadnieniem przemocy noszę już od lat 3, kiedy to po raz pierwszy jedna z mieszkanek naszej gminy opowiedziała mi swoją historię o przemocy domowej, której sprawcą był syn, alkoholik. Wówczas, zrobiłem co do mnie, dziennikarza, należało. Jednak finał tej sprawy stał się nieoczywisty, ale przede wszystkim zaskakujący. Doświadczony schematem proceduralnym w postepowaniach w sprawie przemocy, dwie kolejne interwencje (czytelnicy zgłaszając do Redakcji EKG problem, przysyłają filmiki czy nagrane rozmowy) pokierowałem już z pozytywnym efektem. Czy problem przemocy został rozwiązany, tego nie wiem, gdyż organem kończącym drogę przez mękę jest Sąd-Wydział Rodzinny. Ale po kolei:

Co to jest przemoc domowa ?

Jest to przemoc wobec partnera, członka rodziny w tym dzieci. W polskim prawodawstwie, przemoc domowa została zdefiniowana jako jednorazowe lub powtarzające się UMYŚLNE działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej.

RODZAJE PRZEMOCY DOMOWEJ:

1/ PRZEMOC FIZYCZNA.
To wszelkie akty przemocy fizycznej poprzez naruszenie nietykalności cielesnej, celowe zadawanie bólu, grozba uszkodzenia ciała. Przemoc ta przybiera wiele form od dawania klapsów, potrząsania za włosy, przypalenie skóry np. papierosem, duszenie i użycie broni palnej.

2/ PRZEMOC PSYCHICZNA.
To grozby, zastraszanie, przymus, wykorzystywanie emocjonalne. Ten rodzaj przemocy ma
ciąg dalszy / czytaj więcej/

Rozszerzona zawartość newsa
na celu pozbawienie ofiary zaufania do siebie i swoich możliwości. Najczęściej jest to poniżanie, wyzywanie, upokarzanie, wmawianie choroby psychicznej, ograniczenie czy uniemożliwienie kontaktu z innymi osobami, narzucanie własnych poglądów, domaganie się posłuszeństwa.

3/PREMOC SEKSUALNA

To zmuszanie osoby do obcowania płciowego wbrew jej woli. W tym wypadku przemocy seksualnej towarzyszy także przemoc fizyczna. Formy przemocy seksualnej to gwałt, wymuszanie pożycia seksualnego ,wymuszanie seksu z osobami trzecimi, wymuszanie nieakceptowalnych pieszczot, sadyzm.

4/PRZEMOC EKONOMICZNA
Ta forma przemocy dotyczy sfery materialnej i ma na celu kontroli ofiary w zakresie posiadanych przez nią pieniędzy jak i innych dóbr (np auta) Polega także na odmowie ofierze dostępu do wspólnych pieniędzy, ograniczenie lub uniemożliwienie podjęcia pracy zarobkowej. Tej formie przemocy, najczęściej towarzyszy przemoc psychiczna.

5/CYBERPRZEMOC
Jest to nowa definicja przemocy a polega na wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na odległość do nękania, zastraszania, prześladowania osoby doznającej przemocy. Mogą to być wulgarne sms-y, e-maile, filmy czy zdjęcia kompromitujące ofiarę, komentarze na portalach społecznościowych.

Przemoc domowa rozpowszechniona jest na całym świecie. Najczęstszymi ofiarami są kobiety, jednak coraz częściej zjawisko to dotyka dzieci a także mężczyzn.
Przemoc domowa nie zawsze jest przestępstwem. Jeżeli jednak zachowanie osoby stosującej przemoc wypełnia znamiona opisanych powyżej form znęcania się na ofierze, należy jak najszybciej złożyć zawiadomienie w najbliższym Komisariacie Policji. W opoczyńskim komisariacie ta forma przestępstwa, przypisana jest Wydziałowi Prewencji. Tam należy zgłosić zdarzenie, nie koniecznie podając swoje dane osobowe. Osoba, która nie zgłosiła przestępstwa, mając wiedzę o przemocy, narażając ofiarę na krzywdę, ponosi odpowiedzialność karną do 3 lat pozbawienia wolności.

POZBYCIE SIĘ OSOBY STOSUJĄCEJ PRZEMOC DOMOWĄ Z MIEJSCA ZAMIESZKANIA:

Podstawową czynnością zapewniającą bezpieczeństwo osobie doznającej przemocy domowej jest usunięcie sprawcy z miejsca zamieszkania, zakaz jej zbliżania do ofiary przemocy, zakaz kontaktu. Wymienione zakazy, na okres 14 dni podejmuje Policja. Analogiczne uprawnienia ma przede wszystkim sąd, działający na wniosek osoby doznającej przemocy domowej. Zakazy te są bezterminowe.

PROCEDURA NIEBIESKIEJ KARTY:
W sytuacji uzasadniającego podejrzenia występowania przemocy domowej, sprawcy zakładana jest tzw ,,Niebieska Karta" Jest to specjalny, dorazny sposób postępowania w celu ochrony ofiary przed dalszą eskalacją zachowań przemocowych. Niebieską Kartę jako życiowy wilczy bilet , zakłada na wniosek strony pokrzywdzonej, członka rodziny, opiekuna prawnego - Policja.
W naszej gminie, każdego roku mamy do czynienia z przemocą domową. Takich, zgłoszonych i zarejestrowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej czy Policję, jest stanowczo zbyt dużo, by udawać że naszego społeczeństwa, ten problem nie dotyczy. W dalszym ciągu, funkcjonują rodziny, w których przemoc domowa jest zjawiskiem codziennym, a przez członków rodziny uważana za normę. Dualny strach ofiar przemocy, pogłębia skalę problemu.( w momencie kryzysowym ofiara składa zawiadomienie, jednak w momencie rozstrzygnięcia przed procesowego, odwołuje swoje zeznania) Jest to przykład błędnego koła, czyli sytuacji że po wielu staraniach i działaniach (przede wszystkim Policji), wracamy z powrotem do punktu wyjścia.

Link do ankiety MOPS w Białaczowie
http://badania.corigo.pl/ankieta/1191354/bialaczow-diagnoza-zjawiska-przemocy-mieszkancy.html


Zbigniew Szpoton