Propozycje Stowarzyszenia przyjęte do realizacji
Dodane przez zbigniew dnia Listopad 08 2016 13:51:39
Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Białaczów w odpowiedzi na Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie konsultacji projektu współpracy z organizacjami pozarządowymi zaproponowało by rozszerzyć zadania w Rozdziale VI. Nasze propozycje uwzględniono. Co to oznacza w praktyce. Otóż Stowarzyszenie będzie się mogło ubiegać o dotacje z funduszy gminnych na działalnośc w tym zaproponowanym zakresie. Protokoł konsultacji poniżej:

PROTOKÓŁ Nr 1/2016
z przeprowadzonych konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Białaczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”.
1.Przedmiot konsultacji:
Przedmiotem konsultacji był projekt Programu współpracy Gminy Białaczów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok

2.Formy konsultacji:
Konsultacje polegały na zgłoszeniu w terminie od 17 października do 31 października 2016 r. pisemnych opinii lub uwag do treści projektu programu wymienionego w punkcie 1, przez organizacje pozarządowe prowadzące na terenie gminy Białaczów działalność pożytku publicznego.
Ogłoszenie o konsultacjach wraz z treścią projektu programu oraz formularz uwag i opinii podano do publicznej wiadomości w dniu 14 października 2016 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu Gminy w Białaczowie na tablicy ogłoszeń oraz przesłano informacje pocztą elektroniczną. Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich opinii i uwag pocztą elektroniczną, tradycyjną i osobiście.
Rozszerzona zawartość newsa

3.Termin konsultacji:
Konsultacje przeprowadzone były w terminie od 17 października do 31 października 2016 r.

4.Wynik konsultacji:
W wyznaczonym terminie jako jedyne swój wniosek - opinię do projektu programu zgłosiło Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Białaczów. Organizacja wnioskowała o uwzględnienie zadań priorytetowych w programie współpracy Gminy Białaczów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok

Lp Zaproponowane zadania do Rozdziału VI
1. "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych".
2. "Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości". Propozycję uwzględniono.


Zgodnie z Uchwałą Nr III/11/2010 Rady Gminy Białaczów z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach działalności statutowej tych organizacji, wyniki z przeprowadzonych konsultacji podaje się do wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Białaczowie.PROTOKÓŁ Nr 1/2016
z przeprowadzonych konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Białaczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”.
1.Przedmiot konsultacji:
Przedmiotem konsultacji był projekt Programu współpracy Gminy Białaczów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok

Białaczów, dnia 4 listopada 2016 r.