Elektroniczna Kronika Gminy Białaczów.
News Search:
Strona Główna · Historia - czy Hitler był w Białaczowie? · Znani z Białaczowa · Artykuły · Download · Linki · Galeria · OGŁOSZENIACzerwiec 16 2024 23:29:22
Obecny adres IP
3.230.173.188
Nawigacja
Statut
Ogłoszenia drobne
Strona Główna
Pogoda - Białaczów
Historia - czy Hitler był w Białaczowie?
Oświadczenie
LKS Białaczów
Kontakt
Szukaj
OGŁOSZENIA
Archiwum newsów
NASZE INICJATYWY
NOSTALGIA BAND
Ostatnie Artykuły
"Przeniknąć siebie...
Melancholia końca r...
Diagnoza stanu rzeczy.
Stracone pokolenie?
Nasze dzieci - nasz...
Użytkowników Online
Gości Online: 2
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 327
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: Uloni1
Orkiestra dęta
Najnowszy Album


Parczów
Losowa fotografia
Zaprzyjaźnione strony
Szkoła Podstawowa w Białaczowie
Szkoła Podstawowa - Miedzna Drewniana
BIP
Zespół muzyczny ,,Nostalgia Band-Białaczów
Statut
STATUT
Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Gminy Białaczów.
(Statut został przyjęty przez zebranie założycielskie)
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
1.Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy prawo o stowarzyszeniach z 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. nr 20 poz.104 ze zmianami) i innych ustaw obowiązujących w RP oraz na podstawie niniejszego statutu
2.Nazwa Stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Białaczów.
3.Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
§ 2
Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Białaczów zwane dalej "Stowarzyszenie" posiada osobowość prawną.
§ 3
Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.. Siedzibą Stowarzyszenia jest Białaczów
§ 4
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia wyznaczonych sobie zadań może zatrudniać pracowników.
§ 5
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.
§ 6
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
§ 7
O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust.1, bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zebraniu Członków.
Rozdział II
Cele i sposoby działania
§ 8
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Promocja Gminy Białaczów w sferze kulturalnej i gospodarczej.
2. Kształtowanie opinii publicznej w żywotnych sprawach Białaczowa i gminy.
3. Upowszechnianie wiedzy o historii regionu, pielęgnowanie miejscowych tradycji i obyczajów.
4. Współudział w inicjowaniu i koordynacji działań zmierzających do rozwoju gospodarczego, społecznego turystycznego i wypoczynkowego mieszkańców gminy białaczowskiej.
5. Prowadzenie działalności w zakresie poradnictwa, oświaty, udzielanie pomocy w inicjatywach wpływających na rozwój regionu.
6. Organizowanie lokalnego życia społecznego we wszystkich jego przejawach.
§ 9
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Współpracę z władzą samorządową, instytucjami oraz organizacjami działającymi na terenie gminy.
2. Poszukiwanie kontaktów gospodarczych i kulturalnych w innych regionach.
3. Upowszechnianie wiedzy o regionie poprzez organizowanie spotkań, kursów, pogadanek, wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji z udziałem zaproszonych gości.
4. Prowadzenie działalności informacyjnej, m.in. prasowej.
5. Współpracę ze specjalistycznymi instytucjami i organizacjami z innych regionów.
6. Organizowanie lokalnego życia kulturalnego, sportowego itp.
7. Organizowanie akcji społecznych wśród mieszkańców.
8. Współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi.
9. Gromadzenie środków finansowych i rzeczowych na rzecz realizacji celów.
10. Fundowanie i przyjmowanie nagród dla i od osób, instytucji, których działalność w sposób istotny służy promocji celów Stowarzyszenia
§ 10
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych odrębnymi przepisami. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 11
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.
§ 12
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. członków zwyczajnych,
2. członków wspierających,
3. członków honorowych.
§ 13
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.
4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.
5. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zgromadzenie Członków, na wniosek Zarządu.
§ 14
A. Członek zwyczajny ma prawo do:
1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
2. uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach, itp. organizowanych przez władze Stowarzyszenia,
3. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,
4. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
5. noszenia odznaki oraz posiadania legitymacji organizacyjnej,
6. zaskarżania, do Walnego Zebrania Członków, uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków lub orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu ze Stowarzyszenia.
B. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1. aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, 3. regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.
§ 15
1. Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 14 ust. A. pkt 2-6.
2. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział - z głosem doradczym - w statutowych władzach Stowarzyszenia.
3. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
4. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.
§ 16
A. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań,
2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
3. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 6 miesięcy,
4. wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów, zasad etyki,
5. wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,
6. pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku uchwały władzy Stowarzyszenia, która członkostwo nadała.
B. W przypadku określonym w ust. A pkt 3 orzeka Zarząd, a w przypadkach określonych w ust. A pkt 4 i 5 Sąd Koleżeński. Zobowiązane są one zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia, wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały lub orzeczenia.
C. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. B.
Rozdział IV
Struktura organizacyjna
§ 17
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków.
2. Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna.
4. Sąd Koleżeński.
§ 18
1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez 3 pełne kadencje.
3. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.
§ 19
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, według kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
§ 20
1. Walne zebranie członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a). z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
b). z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności:
a). w pierwszym terminie - liczby członków określonej w § 18 ust. 3,
b). w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 30 min. później od pierwszego terminu - bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
§ 21
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, sprawozdawczo-wyborcze w terminie określonym w § 18 ust. 1.
3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie określonym w regulaminie Walnego Zebrania Członków.
5. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków i powołanych na nim komisji.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
a). z własnej inicjatywy,
b). na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c). na umotywowane żądanie, co najmniej 20 członków zwyczajnych
8. W przypadkach określonych w ust. 7 pkt b) i c). Nadzwyczajne Walne ZebranieCzłonków winno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia odpowiedniego wniosku Zarządowi.
9. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 22
Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
1. określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
2. uchwalenie statutu i jego zmian,
3. uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia
4. uchwalanie budżetu
5. wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia
6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
7. ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek lub świadczeń,
8. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
9. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, od uchwał Zarządu oraz orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
10. podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
11. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
12. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
13. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.
ZARZĄD
§ 23
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd składa się z 6-10 członków, w tym prezesa, 3 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
3. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Zarząd.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak 1 raz w miesiącu.
§ 24
Do zakresu działania Zarządu należy:
1. realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,
2. określanie szczegółowych kierunków działania,
3. ustalanie budżetu i preliminarzy,
4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
5. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
6. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
7. powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań,
8. zwoływanie walnego zebrania członków,
9. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
10. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie),
11. prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
12. wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
13. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
KOMISJA REWIZYJNA
§ 25
1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia, powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym: przewodniczącego oraz sekretarza.
§ 26
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrola działalności Stowarzyszenia,
2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji,
3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania Zarządu,
4. zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym statutem,
5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,
6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
§ 27
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
§ 28
W przypadkach określonych w § 26 pkt 3 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a zebranie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.
SĄD KOLEŻENSKI
§ 29
1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia.
§ 30
1. Sąd Koleżeński orzeka w pełnym składzie .
2. Zespołowi rozpoznającemu sprawy - przewodniczy przewodniczący Sądu .
3. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim toczy się na zasadzie równości stron, z zapewnieniem stronom prawa do obrony, a także odwołania się do Walnego Zebrania Członków.
§ 31
Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy:
1. rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień statutu,
2. rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami a władzami Stowarzyszenia,
3. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
4. orzekanie w kwestiach zgodności wewnętrznych przepisów i decyzji władz Stowarzyszenia ze statutem.
§ 32
Sąd Koleżeński może nakładać następujące kary organizacyjne:
1. upomnienia,
2. nagany,
3. zawieszenia w prawach członkowskich na okres od 6-12 miesięcy,
4. wykluczenia ze Stowarzyszenia.
§ 33
Przewodniczącemu Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu i Komisji Rewizyjnej - z głosem doradczym.
§ 34
Szczegółowy tryb i zasady działania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez ten Sąd.
Rozdział V
Majątek i fundusze
§ 35
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
§ 36
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a). składki członkowskie,
b). dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
c). dotacje,
d). darowizny, zapisy i spadki,
e). wpływy z działalności statutowej.
2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto.
3. Składki członkowskie powinny być wpłacone do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, według zasad określonych przez Zarząd.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 37
1. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy 2 osób: prezesa lub wiceprezesa oraz skarbnika.
2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy: prezesa lub wiceprezesa oraz sekretarza.
Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 38
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości głosów - 2/3, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia określonego w § 20 ust. 3 należy załączyć projekt stosownych uchwał.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami).
Rozdział VII
Przepisy przejściowe
§ 39
Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego.
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Opoczno.info
Hitler w Białaczowie?
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Gniazdo Rodzinne
Zamek i pałac
Zamek
Pałac Platerów
Powstanie Styczniowe
Oficjalna strona miasta Opoczno
PLATEROWIE
MUZEUM w OPOCZNIE
Elektroniczna Kronika Gminy Białaczów
Powered by PHP-Fusion © 2003-2006 - Aztec Theme by: PHP-Fusion Themes